300.000đ
/ 30 ngày

MAX300

60GB data
Miễn phí 60GB data
Cước phí vượt gói: miễn phí
Soạn: DV2 MAX3 gửi 1544
200.000đ
/ 30 ngày

MAX200

6GB data
Miễn phí 6GB data
Cước vượt gói: miễn phí
Soạn: DV2 MAX2 gửi 1544
100.000đ
/ 30 ngày

MAX100

2.4GB data
Miễn phí 2.4GB data
Cước phí vượt gói: miễn phí
Soạn: DV2 MAX1 gửi 1544
70.000đ
/ 30 ngày

MAX

1.2GB
Miễn phí 1.2GB data
Cước vượt gói: miễn phí
Soạn: DV2 MAX gửi 1544